Klicka för att skriva in några givna

Klicka för att skriva in några givna

Från tid till annan kommer KTLA Gå Ner I Vikt Snabbt Piller TV att meddela en text för att vinna tävlingar i luften. Om inte tävlingarna regleras av en separat uppsättning officiella regler börjar varje tävling det ögonblick som det tillkännages på KTLA TV för första gången och slutar vid en av de två gånger som anges nedan:

A) För en tävling där vinnaren bestäms av ordinär rankning av inmatningar (‘Ordinal Rank Giveaway’), kommer tävlingarna sluta när det minsta antalet inlägg som krävs för att välja en vinnare har mottagits, eller tolv (12) timmar efter slutet av nyhetssändningen som presenterades tillkännagivandet av tävlingarna, vilket som helst som kommer tidigare. För en tävling som inkluderar ett pris som endast får användas samma dag som tävlingsmeddelandet, kommer tävlingarna att sluta när det minsta antalet inlägg som krävs för att välja en vinnare har mottagits, eller två (2) timmar efter tävlingsmeddelandet , beroende på vilket som kommer tidigare. (Se och Vinnare Selection nedan.)

B) För en tävling där vinnaren bestäms av slumpmässig väljning slutar tävlingarna vid den tid som meddelats på KTLA TV eller visas på skärmen av KTLA TV.

Metoden för vinnarens val (slumpmässig teckning eller ordinär rang) kommer att meddelas på KTLA TV eller visas på skärmen av KTLA TV vid den tidpunkt som tävlingarna börjar.

Datorklockan till Sponsor webmaster är den officiella tidtagsanordningen för Sweepstakes.

Det finns två sätt att gå in i tävlingar som regleras av dessa regler: Du kan ange med hjälp av SMS-funktionen på din mobiltelefon för att skicka till ett textmeddelande till 515151 med ett ord som meddelas på KTLA TV i meddelandets kropp. Samtliga deltagare måste ha en textmeddelande med två sätt i handenhet och digital tjänst för att komma in i Sweepstakes med hjälp av textmeddelandemetoden. Deltagare skickas ett textmeddelande för att bekräfta eller avvisa inträdet i Sweepstakes. Textmeddelandeposter kan vara föremål för avgifter enligt villkoren för abonnentplanen för deltagare / telefonmeddelanden (kontakta din operatör för prisplaner och detaljer). Textmeddelanden och trådlös service är inte tillgängliga på alla områden. Endast poster till det angivna numret och som innehåller rätt nyckelord ska vara berättigade. Sponsor förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera eventuella textmeddelanden när som helst, vilket i sponsorutlåtandet inte överensstämmer med dessa officiella regler. Du måste tillhandahålla all information som begärs på anmälningsblanketten, inklusive namn och telefonnummer. Du måste också ha ett giltigt e-postkonto för att din anmälan ska vara kvalificerad. Ofullständiga poster diskvalificeras. Kopior eller andra mekaniska reproduktioner, fax, poster som innehåller tekniska eller elektroniska reproduktioner, poster som innehåller bifogade filer är inte stödberättigande och kommer att avslås. I händelse av tvist om en deltagares identitet anses innehavaren av e-postkontot vara den som lämnat in ingången. Inlägg blir sponsorens exklusiva egendom och kommer inte att returneras eller erkännas. Begränsa en post per person / e-postadress per dag. Flera poster från samma person på samma dag diskvalificeras. Begränsa en post per hushåll. Sponsorn är inte ansvarig för inträffade, felaktiga eller felaktiga uppgifter på grund av tekniska eller datorfel, fel eller förlust av data av någon art, förlorade eller otillgängliga internetanslutningar eller misslyckade ofullständiga, förvrängda eller raderade datorer eller nätöverföringar, oförmåga att få tillgång till webbplatsen eller onlinetjänsten eller något annat tekniskt fel eller fel.

Dessa tävlingar är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag. Dessa tävlingar är endast öppna för legala invånare i Kalifornien som bor i länen Los Angeles, Orange, San Bernardino, Riverside, Ventura, Kern och Inyo i Kalifornien, och Esmeralda County, Nevada, som är 18 år eller äldre i samband med tillkännagivandet av varje enskild tävling, och som inte har vunnit något annat pris från KTLA inom 60 dagar före de meddelade tävlingarna. För en instans av dessa tävlingar som inkluderar ett pris som kräver att vinnaren ska vara 21 år eller äldre ska den lägsta åldersgränsen vara 21. Medarbetare i andra medieföretag (inklusive tv och radio), Sponsor och dess moderbolag, dotterbolag , eller dotterbolag, och sådana anställda närstående familjemedlemmar eller hushållsmedlemmar är inte berättigade att delta i eller vinna tävlingarna.

Vid det tillfälle som tävlingarna meddelas kommer följande detaljer också att visas på KTLA TV eller visas på skärmen på KTLA TV:

priset

Ordens ordinära rangordning för vinnarna (personen som ska gå in om det är den metod som används för att välja vinst

Den tid som tävlingarna slutar, om vinnaren kommer att väljas slumpmässigt

Antalet vinnare som kommer att väljas i tävlingarna

För en Ordinal Rank Giveaway rankas alla giltiga poster i den ordning de mottas. De personer vars inlägg har ordinarie ledningar som ursprungligen tillkännagavs för tävlingarna kommer att deklareras vinnarna och kontaktas via telefon. Om antalet inkomster som mottogs under 12-timmarsperioden efter det att nyhetssändningen slutade i vilken utloppen meddelades är mindre än den vinnande inträdesranken som meddelades för tävlingarna, kommer den slutliga posten att deklareras vinnaren för tävlingar där det finns bara en vinnare. För tävlingar som upplever detta tillstånd där flera vinnare är planerade, ska ‘X’ motsvara det totala antalet planerade vinnare, och de sista X-inläggen (enligt ordinarie rankning) ska betraktas som vinnarnas pool. Skulle planerade priser vara olika för de olika vinnarna, ska den relativa rangordningen för de ursprungliga vinnande rankningarna (lägst, 2: a lägst, bredvid högsta, högsta etc.) diktera priserna.

För tävlingar där vinnaren bestäms av slumpmässig ritning kommer alla giltiga poster att kombineras till en enda pool, och från dessa poolvinster kommer att väljas i en slumpmässig ritning inom sju (7) dagar efter utgången av tävlingarna och kontaktas av telefon.

Om sponsorn inte kan prata med vinnaren via telefon inom 2 timmar efter att ha kontaktats via Går Man Ner I Vikt telefon kan en alternativ vinnare väljas och kontaktas via telefon. Om den alternativa vinnaren inte svarar på telefonen när han kontaktas kan en annan alternativ vinnare väljas omedelbart. Om det inte finns något svar från den ursprungliga vinnaren inom 2 timmar efter att ha kontaktats, om sponsorn väljer att välja en alternativ vinnare, kommer den första alternativa vinnaren att svara på telefonen efter att ha kontaktats av sponsorn förklaras vinnaren.

Alla federala, statliga och lokala skatter som är förknippade med priset i Förenta staterna samt alla andra kostnader eller kostnader som är inblandade i eller i samband med priset som inte specifikt anges ovan, inklusive eventuella tillfälliga resor eller kostnader eller bekvämligheter som inte uttryckligen anges ovan eller i meddelandet om tävlingarna på KTLA TV, är vinnarens ansvar.

Priset kan inte ersättas om det förloras, stulits eller förstörs. Priset kan inte överlåtas, med undantag av sponsorns eget gottfinnande. Priset kan inte lösas in mot kontant, och det får inte ersättas med ett annat pris, med undantag av sponsorns eget gottfinnande eller enligt dessa regler. Sponsor förbehåller sig rätten att ersätta ett pris av lika eller större värde för priset. Eventuella oanvända priselement kommer att förverkas. Eventuell skillnad mellan verkligt värde och angivet ARV kommer inte att tilldelas. Sponsorn ersätter inte några förlorade eller stulna biljetter, kuponger eller certifikat eller liknande föremål när de är i vinstinnehav.

Priser som tilldelas är utan garanti eller garanti, antingen uttryckligt eller underförstått, av sponsor. Även om priser för Sweepstakes som utförs av KTLA 5 kan tillhandahållas av en sponsorens affärspartner, administreras Sweepstakes av KTLA TV. Alla frågor eller tvister beträffande urval av vinnare ska riktas till KTLA TV.

VINNAREN KAN KRAVAS ATT UPPSTÄLLA PRISET PÅ PERSON PÅ KTLA TV, 5800 SUNSET BLVD, LOS ANGELES, CA, 90028.

Vinnaren kan vara skyldig att presentera giltig identifiering och att underteckna ytterligare dokumentation för att få priset. Om vinnaren inte uppfyller dessa krav förloras priset och en ersättare kan väljas.

Om av någon anledning kan textmeddelandedelen av dessa tävlingar inte köra som planerat, inklusive infektion med datavirus, manipulering, bedrägeri, tekniskt fel eller någon annan orsak som skadar eller hotar administrationen, säkerheten eller integriteten av tävlingarna , Sponsor förbehåller sig rätten att, enligt eget gottfinnande, säga upp eller avbryta tävlingarna eller någon del av tävlingarna. Något som kan skadas eller underminera den rättvisa och legitima verksamheten för dessa svärdsposter kommer att resultera i diskvalificering från svättstagen. Information som lämnas i textmeddelanden, inklusive deltagande telefonnummer, namn, adress, e-postadress, etc., kan användas av KTLA TV för marknadsföring eller marknadsföring. Sponsor förbehåller sig rätten att förbjuda alla deltagare från att delta i tävlingarna om sponsor finner det enligt eget gottfinnande att en sådan aktör törjer med inledningsröstningen eller om en sådan person upprepade gånger visar sig bortse från eller försöker kringgå dessa officiella regler , eller agerar: (a) på ett sätt som Sponsorn bestämmer sig för att inte vara rättvis eller rättvis; (b) med avsikt att irritera, hota eller trakassera någon annan aktör eller sponsor eller (c) på något annat störande sätt.

Varken sponsorns misslyckande att insistera på eller verkställa strikt utförande av någon bestämmelse i dessa officiella regler eller misslyckande, försening eller försummelse av sponsor i utövandet av någon rättighet med avseende på någon av de här officiella reglerna, kommer att tolkas som ett upphävande eller avstående till någon grad av varje sponsor eller rätt att hävda eller förlita sig på sådan bestämmelse eller rätt i det eller någon annan instans.

Alla frågor och frågor angående konstruktion, giltighet, tolkning och verkställbarhet av dessa officiella regler eller rättigheter och skyldigheter för deltagare och sponsor i samband med dessa tävlingar ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Kalifornien, utan ger verkan till val av lag eller konflikt med lagaregler eller bestämmelser.

Genom att delta i en KTLA TV-text för att vinna tävlingar godkänner du att ditt namn, fotografi, röst, biografisk information och likhet används i alla media för reklamändamål av Sponsor avseende dessa tävlingar eller framtida liknande tävlingar utan ytterligare kompensation eller uppsägning, med undantag av vad som är förbjudet enligt lag.

Genom att delta i en KTLA TV-text för att vinna tävlingar representerar du att du förbinder dig att vara bunden av dessa regler och domarnas beslut och Gå Ner I Vikt På En Vecka att släppa Sponsor, dess föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter från alla och allt ansvar för eventuella skador, förluster eller skador av något slag som orsakats av något pris eller som följer av ditt deltagande i dessa tävlingar och ditt godkännande och användning av eventuella priser.

För en kopia av de officiella reglerna eller namnen på vinnarna, skicka ett eget adresserat kuvert tillsammans med ett brev som beskriver din ansökan till Sweepstakes KTLA TV, Attn: Creative Services, 5800 Sunset Boulevard, Los Angeles, Kalifornien 90028. Vinnarnas namn kommer att vara tillgängligt efter vinnarna har verifierats och priserna har tilldelats.